Oferta

 

„Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona lista cech”.

Carl Rogers

 

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna nie ma zazwyczaj wieloetapowego charakteru. Jest skoncentrowana na znalezieniu zasobów pacjenta/klienta w prosesie radzenia sobie z deklarowanym problemem, a także rozszerzeniu dostępnego wachlarza metod i sposobów radzenia sobie w trudnych dla pacjenta/klienta sytuacjach. Konsultacja psychologiczna pomaga w redukcji napięcia psychicznego i jest często inicjatorem głębszych przemyśleń na swój temat, swojego miejsca w świecie oraz w relacjach z innymi.


Pomoc psychologiczna

Zainicjowana podczas konsultacji psychologicznej, po ustaleniu indywidualnego planu działania, po realizacji procesu diagnostycznego.

Może mieć charakter indywidualny lub grupowy – także wspólnie z życiowym partnerem/małżonkiem.

Zawsze skoncentrowana na rozwiązaniu problemu pacjenta.


Interwencja kryzysowa

Jest formą pomocy psychologicznej, realizowanej w sytuacji konfrontacji pacjenta z bardzo dużym stresorem, m.in. po doświadczeniu traumy (np. po wypadku komunikacyjnym, po przeżytej napaści, gwałcie, nagłej/szkoującej utracie – np. na skutek katastrof i klęsk żywiołowych, po doświadczeniu śmierci bliskich, w sytuacji rozwodu, po utracie pracy itp.).Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego oraz zredukowaniu lęku. Celem internwencji jest powrót do stanu równowagi.Kryzys rozumiem jako okres przełomu, przesilenia i decydujących zmian. Ma charakter nagły, któremu towarzyszy znaczna urazowość i negatywne przeżycia.Kryzys może mieć charakter rozwojowy, ale wymaga pomocy z zewnątrz, ponieważ często wykracza poza znane i dostępne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 


Psychoterapia

Realizuję psychoterapię w oparciu o założenia poznawcze i behawioralne, ale nie unikam stosowania technik rekomendowanych i realizowanych w innych nurtach terapii. Wybór technik czy metod za każdym razem jest efektem wspólnych uzgodnień psychologa z pacjentem. Preferuję psychoterapię krótkoterminową, która pozwala na znaczną poprawę funkcjonowania emocjonalnego bez konieczności realizacji wieloletnich wizyt w gabinecie. W procesie terapeutycznym za ważną i zasadną uważam pracę własną, realizowaną pomiędzy sesjami terapeutycznymi, wzmacniającą w pacjencie poczucie sprawczości oraz wewnętrzene umiejscowienie kontroli.


Wsparcie psychologiczne

Każdy/a z nas doświadcza trudnych zdarzeń. Często bardziej efektywne wsparcie psychologiczne zapewnia kontakt z osobą obcą, która empatycznie i racjonalnie potraktuje pacjenta/klienta, bez „zagadywania przestrzeni” czy udzielania „dobrych rad”.Jak mówił prof. Bogdan de Barbaro – „ Uczucia nie są słabością. To sfera, w której dzieją się rzeczy najwyższego kalibru”.


Badanie psychologiczne 

Badanie osób ubiegających się o posiadanie broni: 

Wszystkie osoby, które ubiegają się o prawo do posiadania broni są zobowiązane m.in. do przedstawienia pozytywnego orzeczenia psychologicznego. Takie badanie może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia do ich realizacji oraz wpisany do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji. Konieczność realizacji badań psychologicznych dla osób ubiegających się o pozwolenie na uzyskanie broni jest regulowane przez Ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. ( przejdź do strony )

 

Badanie neuropsychologiczne:

Każda osoba, która jest zaniepokojona swoją pamięcią (szybko zapomina), uwagą (ma trudność w koncentracji uwagi), uczeniem się (nowych rzeczy uczy się wolno lub wcale) powinna zgłosić się na badanie neuropsychologiczne, które potwierdzi lub wykluczy istnienie zaburzeń poznawczych. W przypadku zaistnienia zaburzeń poznawczych o różnym podłożu chorobowym pacjent oraz jego rodzina uzyskają szczegółową pomoc w zakresie rehabilitacji funkcji poznawczych, tj. dowiedzą się, co należy ćwiczyć, jak to robić i jak często wykonywać ćwiczenia. 

 

Badanie osobowości, badanie inteligencji:

Pełne badanie psychologiczne jest często niezbędne do uzyskania pełnego wglądu w typ problemu pacjenta, postawienie psychologicznej, a tym samym – udzielenie skutecznej pomocy psychologicznej. Zapraszam także osoby zainteresowane samopoznaniem, poszerzeniem wiedzy na swój temat, a także osoby, dla których spotkanie z psychologiem może być początkiem inspirującej i rozwijającej podróży w głąb własnego wnętrza. 


Szkolenia

Oferta szkoleniowa jest dedykowana instytucjom i grupom zawodowym, dla których integracja, harmonia i wiedza nie są obojętne.

Oferta szkoleniowa jest efektem mojej wiedzy i doświadczenia zawodowego, w tym wieloletniego szkolenia zarówno nieprofesjonalistów jak i profesjonalistów – psychologów.

Wybrane zagadnienia szkoleniowe:

  • psychologiczne problemy związane ze stresem, w tym ze stresem pourazowym;
  • agresja i zaburzenia zachowania;
  • psychologiczne problemy niewoli i izolacji;
  • zaburzenia poznawcze - diagnoza neuropsychologiczna;
  • zaburzenia emocjonalne i zaburzenia nastroju – rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie.

Temat szkoleniowy każdorazowo jest szczegółowo omawiany z zakresie potrzeb i możliwości, a po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

 

Pliki do pobrania

Kwestionariusz Becka ( pobierz )

Wywiad alkoholowy AUIDT ( pobierz )

Powrót